Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” и УПФ „Съгласие” .

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 25-УПФ от 22.01.2015 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и...

Пенсионно осигурителна компания „Съгласие” АД е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2013

Пенсионно осигурителна компания „Съгласие” АД е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2013 от DNV.GL във връзка с Наредба №47 от 11.07.2012 г. на КФН за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните...

Новият проект на ПОК „Съгласие“ АД, спечели финансиране по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

„По-добри и безопасни условия на труд в ПОК „Съгласие“ АД“ – новият проект на ПОК „Съгласие“, спечелил финансиране по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез...

Резултати от прегледа на активите на пенсионните фондове

Уважаеми клиенти и партньори, На 3 февруари 2017г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове (ПФ) в България към 30 юни 2016г. Данните от резултатите от прегледа на пенсионните фондове са предоставени от...