Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ “Съгласие” и ППФ “Съгласие”, че с Решение № 77 – УПФ / 31.01.2013г. и Решение № 78 – ППФ / 31.01.2013г. заместник-председателя, ръководещ Управление...