Осигуряване в ДПФ

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”
u

Какво цели осигуряването в доброволен пенсионен фонд

Осигуряването за допълнителна доброволна пенсия е форма на целево спестяване в полза на осигурените лица, което има за цел да гарантира допълнителен доход за годините след пенсиониране. Тази пенсия се получава отделно и независимо от държавната пенсия и от пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Чрез данъчни преференции за осигурените лица и техните работодатели държавата стимулира осигуряването за доброволна пенсия, което позволява едновременно да се спестяват средства и да се ползват предвидените данъчни облекчения при корпоративното и индивидуалното данъчно облагане.
По отношение на вноските за сметка на работодателя или друг осигурител, осигуряването за доброволна пенсия се разглежда като елемент на фирмената политика в областта на управлението на персонала за привличане и задържане на кадрите.
По отношение на личните осигурителни вноски, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е ефективна форма на спестяване и инвестиране на личните доходи и оптимизиране на подоходното данъчно облагане. Пенсионноосигурителните дружества разпределят по индивидуалните партиди най-малко 90 на сто от реализирания доход, който при изтегляне не подлежи на данъчно облагане.

Какви са осигурителните вноски в доброволния пенсионен фонд

Осигурителните вноски в доброволния пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на работодателя или на друг осигурител или за сметка на самото лице.
Плащането на осигурителните вноски може да бъде месечно, на друг период или еднократно.
Месечните осигурителни вноски могат да бъдат:
– в процент от брутното трудово възнаграждение или доход;
– в абсолютна сума, посочена от лицето, работодателя или другия осигурител;
– в процент от минималната работна заплата.

Размерът на осигурителните вноски и периодичността на тяхното внасяне се определят в осигурителния договор, сключен с работодателя, другия осигурител или самото лице.

Как се определя размерът на пенсията в доброволния пенсионен фонд

Размерът на пенсията се определя персонално на базата на актюерски разчети.
Размерът на пожизнената пенсия се определя на базата на:
– натрупаната сума по индивидуалната партида;
– биометричните таблици за очакваната продължителност на живота, одобрени от зам. председателя на КФН;
– техническия лихвен процент, одобрен от зам. председателя на КФН;
Размерът на срочната пенсия се определя на базата на:
– натрупаната сума по индивидуалната партида;
– срока на получаване;
– техническия лихвен процент, одобрен от зам. председателя на КФН;

Как да се осигурим в доброволен пенсионен фонд

Осигуряването става на базата на сключен осигурителен договор с работодател, друг осигурител или самото лице. При договор с работодател и друг осигурител се изисква предварително писмено съгласие от лицата, които ще бъдат осигурявани.

Пенсии и плащания от доброволния пенсионен фонд

Осигуряването за доброволна пенсия в „Съгласие“ гарантира едновременно следните права:
• право на пенсия за старост – срочна или пожизнена;
• право на инвалидна пенсия – срочна или пожизнена;
• право на наследствена пенсия;
• право на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства;
• право на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства на наследници на починало осигурено лице или пенсионер.

Кой може да се осигурява в доброволен пенсионен фонд

Всяко лице, навършило 16 годишна възраст има право да се осигурява или да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд.