Калкулатор на пенсия - Доброволен фонд

Калкулатор на пенсия:
С помощта на нашия калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Размер на вноската: лв. В полето “Годишна доходност” посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че постигнатата от ДПФ „Съгласие“ средногеометрична доходност за периода 31.12.2017 г. – 31.12.2022г. е 3.30%.*
Брой вноски: брой
Годишна доходност: %
Вид пенсия: Срочна Пожизнена
  5 год.

10 год.
15 год.

Друг срок:

, год.

Пол:

Мъж

Жена

Примерните Изчисления в Калкулатора са направени при действието
на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността от всяка осигурителна вноска:
• за вноски до 40.00 лева, включително – 4.00 на сто;
• за вноски от 40.01 лева до 1000.00 лева, включително – 3.50 на сто;
• за вноска над 1000.01 лева до 5000.00 лева, включително – 3.00 на сто;
• за вноска над 5000.01 лева, включително – 2.50 на сто;
• Инвестиционна такса – 7.00 на сто от доходността от управлението на средствата;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пожизнената пенсия – 3.80 на сто;
• Възраст за пенсиониране за 2023г. – 62 г. за жените и 64 г. 6 м. за мъжете;

Стандартно отклонение за периода 30.12.2017-31.12.2022 г. на годишна база* 8.46%, Коефициент на Шарп за периода 30.12.2017-31.12.2022 г. на годишна база** 0.44.*

* Информацията за постигнатата доходност е по данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. Посочените данни за постигната доходност и показателите за инвестиционен риск за посочения период са изчислени съгласно изискванията на Наредба 61 от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в Интернет на пенсионноосигурителните дружества. Пълна информация за инвестиционната политика на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Съгласие“ АД и пояснение на значението и методиката за изчисляване на показателите за доходност и инвестиционен риск можете да намерите на електронната страница на компанията (www.saglasie.bg).