Попечителски съвет - УПФ

Попечителски съвет – универсален фонд
Интересите на осигурените лица и пенсионерите във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК “Съгласие”АД се представляват от попечителски съвет. Предложенията и решенията на Попечителския съвет на УПФ “Съгласие” имат препоръчителен характер за пенсионноосигурителното дружество.
Попечителският съвет има право:
• Да получи от Компанията годишният счетоводен отчет на Фонда и да прави предложения по него;
• Да обсъжда и прави предложения за подобряване организацията и дейността на фонда, за промени в Правилника, за промяна на инвестиционната политика, за подобряване работата по отпускането на пенсиите, за подобряване на системата за предоставяне на информация на осигурените лица, за развитието на териториалната мрежа, за подобряване работата на посредническите звена, за рекламната стратегия;
• Да прави предложения по други въпроси от дейността на Компанията, които засягат осигурените лица
При осъществяване на дейността си Попечителският съвет е длъжен:
• Да съдейства за уреждане на спорове между осигурените лица и Компанията;
• Да отговаря писмено на всяка постъпила жалба в двумесечен срок от датата на получаването й;
• Да изготвя годишен отчет за дейността си за предходната година и го представя на Компанията и на Комисията за финансов надзор;
• Да информира Комисията за финансов надзор при констатиране на нарушения на КСО и на Правилника
Председател на Попечителския съвет на Универсален пенсионен фонд “Съгласие” – г-жа Кремена Ганчева Дюлгерова, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.8, тел.02 963 37 52

Зам. председател на Попечителския съвет на Универсален пенсионен фонд “Съгласие” – г-н Милен Георгиев Марков, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Тодор Александров №117, тел. 02 816 45 65.

Състав на Попечителския съвет на Универсален пенсионен фонд „Съгласие“:

Кремена Ганчева Дюлгерова – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България

Маргарита Дойчинова Димитрова – представител на БТПП

Щерьо Стефанов Ножаров – икономически съветник при БСК

Златко Нейков Златев- представител на КРИБ

Радостина Милчева Ивчева – представител на Съюз за стопанска инициатива

Кръстьо Боянов Боянов – представител на КНСБ, председател на ФНСДУО

Славчо Колев Петров – представител на КНСБ, председател на ФНСОХП

Валя Василева Борисова – представител на КТ „Подкрепа“

Владислава Валентинова Колчева – представител на КТ „Подкрепа“

Вихра Гаврилова Белева – представител на КТ „Подкрепа“

Милен Георгиев Марков – представител на ПОК“Съгласие“АД