Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”, че с Решение № 494 – УПФ / 28.05.2012г., Решение № 495 – ППФ / 28.05.2012г. и Решение № 496...