Осигурителни посредници

От 1999 г. в страната се провежда пенсионна реформа. Една от основните цели на реформата е повишаване на доходите в пенсионна възраст. Важно място в провежданата реформа заема един нов субект за осигурителния пазар – осигурителния посредник, който е основното свързващо звено между пенсионноосигурителното дружество и осигурените лица. Осигурителни посредници могат да бъдат физически или юридически лица, като осигурителните посредници – юридически лица могат да упълномощават физически лица.
Осигурителните посредници и упълномощените лица имат право да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за допълнително пенсионно осигуряване от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество, както и да извършват други дейности по допълнително пенсионно осигуряване съгласно сключения с дружеството писмен договор.
При осъществяване на дейността си осигурителните посредници и упълномощените лица трябва да спазват принципа на доброволността и добросъвестно да разясняват правата и задълженията по осигурителния договор, както и да пазят търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителните дружества.
Не може да бъде осигурителен посредник или упълномощено от осигурителен посредник лице, което е извършвало или извършва охранителна или сходна на нея дейност, включително лице, което е било или е съдружник или акционер, както и член на управителен или на контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.
Работодателят не може да бъде осигурителен посредник на пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители.
Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
Всеки осигурителен посредник и упълномощените лица притежават документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им.

Работа като осигурителен посредник

Осигурителният посредник заема важно място в отношенията между пенсионното дружество и осигурените лица.
Осигурителните посредници получават комисионни възнаграждения, размерът на които зависи от постигнатите резултати – от броя на привлечените членове на пенсионните фондове и/или от размера на постъпващите осигурителни вноски.
Корпоративната политика на “Съгласие” предвижда обучение и повишаване на квалификацията на осигурителните посредници.
Компанията предоставя възможности за професионално развитие в областта на пенсионното осигуряване.

Ако желаете да станете осигурителен посредник на ПОК “Съгласие”АД можете да изпратите Вашите данни, за да се свържем с Вас.

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (физически лица)

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (юридически лица)