Осигурителни посредници

От 1999 г. в страната се провежда пенсионна реформа. Една от основните цели на реформата е повишаване на доходите в пенсионна възраст. Важно място в провежданата реформа заема един нов субект за осигурителния пазар – осигурителния посредник, който е основното свързващо звено между пенсионноосигурителното дружество и осигурените лица. Осигурителни посредници могат да бъдат физически или юридически лица, като осигурителните посредници – юридически лица могат да упълномощават физически лица.

Осигурителните посредници – физически и юридически лица трябва отговарят на изискванията, посочени в чл. 123г от КСО.
Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, имат право от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество да сключват осигурителни договори, да посредничат при сключването на осигурителни и пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане на средства, както и да приемат индивидуални заявления за допълнително пенсионно осигуряване, за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, за промяна на участие и за прехвърляне на средства, както и други заявления и молби от осигурените лица, от пенсионерите и от другите правоимащи лица. Те не могат да събират осигурителни вноски и да извършват плащания на осигурени лица, на пенсионери и на други правоимащи лица.
Работодателят не може да е осигурителен посредник на пенсионноосигурително дружество по отношение на своите работници и служители.
Осигурителният посредник, както и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, не могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително дружество.
Пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, с документ, който ги легитимира при упражняване на дейността им. Образецът на документа се утвърждава от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.
При осъществяване на дейността си осигурителният посредник – физическо лице, и лицето, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице, трябва да:
1. се легитимира с документа по чл. 123г, ал. 12 от КСО и да предостави на съответното лице данни за контакт;
2. спазва принципа за свобода на избор на фонд;
3. оказва съдействие на лицето, подаващо заявление за допълнително пенсионно осигуряване или заявление за промяна на участие и за прехвърляне на средства от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и да следи да не се допусне увреждане на интересите му;
4. разяснява на лицата добросъвестно и с дължимата грижа правата и задълженията им по осигурителните договори, да им предоставя вярна и точна информация за съответното пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове и да не дава обещания или да прави предположения относно бъдещата доходност от инвестиране на средствата на съответния фонд;
5. опазва личните данни на осигурените лица, като не използва получената информация за цели, които не са свързани с упражняване на правата и изпълнение на задълженията по договора за осигурително посредничество;
6. опазва търговската тайна и търговския престиж на пенсионноосигурителното дружество, с което е сключило договор за посредническа дейност, и да не предоставя неверни, непълни или подвеждащи сведения за други пенсионноосигурителни дружества.

Работа като осигурителен посредник
Осигурителният посредник заема важно място в отношенията между пенсионното дружество и осигурените лица.
Осигурителните посредници получават комисионни възнаграждения, размерът на които зависи от постигнатите резултати – от броя на привлечените членове на пенсионните фондове и/или от размера на постъпващите осигурителни вноски.
Корпоративната политика на “Съгласие” предвижда обучение и повишаване на квалификацията на осигурителните посредници.
Компанията предоставя възможности за професионално развитие в областта на пенсионното осигуряване.

Ако желаете да станете осигурителен посредник на ПОК “Съгласие”АД можете да изпратите Вашите данни, за да се свържем с Вас.

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (физически лица)

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (физически лица) предна част с поле за снимка, имена и служебен номер

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (физически лица) задна част с обяснение на документа

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (юридически лица)

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (юридически лица) предна част с поле за снимка, имена и служебен номер

Легитимиционен документ на осигурителния посредник (юридически лица) задна част с обяснение на документа