Декларация за достъпност

ПОК „Съгласие“ АД се ангажира да осигури достъп до интернет страницата на дружеството в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.), чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.), Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (наричана по-долу „Директивата“ – ОВ L 327, 02.12.2016 г., стр. 1) и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11.10.2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: https://www.saglasie.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)/WCAG 2.1

I. Статус на съответствие
Съдържанието съответства частично на изискванията на стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)/ WCAG 2.1 поради установени изключения и неприложимост, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)/ WCAG 2.1 на горепосочения сайт са описани както следва:

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Номер Изискване (BG) Пояснение
9.1.2.1 Само аудио и само видео (предварително записано) Частично
9.1.2.2 Надписи (предварително записани) Неприложимо
9.1.2.3 Аудио описание или медийна алтернатива
(предварително записана)
Неприложимо
9.1.2.5 Аудио описание (предварително записано) Неприложимо
9.1.4.5 Изображения на текст Частично
9.2.2.1 Регулируеми времеви интервали Неприложимо
9.3.1.2 Език на частите Частично
9.3.3.3 Предложение за отстраняване на грешка Не отговаря на
стандартите
9.3.3.4 Предотвратяване на грешки (правни, финансови,
фактически)
Не отговаря на
стандартите

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 27.06.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 27.06.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта и след направена проверка от ДАЕУ – Държавна агенция електронно управление.

III. Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: headoffice@saglasie.bg (с посочване на тема: „Достъпност на сайта https://www.saglasie.bg/„)

IV. Процедура по прилагане

Сигналът може да бъде подаден през уебсайта на ПОК „Съгласие“ АД през формата за обратна връзка – https://www.saglasie.bg/obratna-vruzka/, чрез имейл headoffice@saglasie.bg или на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117 и в съответствие с реда, установен в Процедурата и сроковете за разглеждане на жалби, свързани с дейността на дружеството и управляваните пенсионни фондове.

Сигналите се подават до Изпълнителния директор на ПОК “Съгласие” АД и се разглеждат в едномесечен срок, като с оглед характера на изразените оплаквания, Изпълнителния директор на ПОК “Съгласие” АД предава същите по компетентност на съответните органи, оправомощени да се произнесат по тях. Предаването се извършва своевременно и се съобразява със сроковете, предвидени в съответния Закон, регламентиращ компетентността на органите, оправомощени да ги разгледат и се произнесат по тях.

В двумесечен срок, Компанията уведомява писмено подателите за резултата от извършената проверка, в т.ч. и в случаите на препращане по компетентност на постъпилите от тяхна страна сигнали.

Лицата разполагат и с правото на защита по общия ред, в съответствие с действащото българско законодателство.

В случай, че ПОК „Съгласие“ АД:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:
– на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
– чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
– чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000.

ПОК „Съгласие“ АД се ангажира да увеличи цифровата достъпност до интернет страницата, която поддържа, поради което, ако срещате затруднения при работа със същата или част от предоставеното и съдържание е недостъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема.