Компания "Съгласие"

Акционери

Регистрираният основен капитал на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД е в размер на 10 500 000,00 (десет милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 050 000 броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една.

Акционери на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД са:

Акционер Дялово участие в %
„Уеб Финанс Холдинг“ АД 19.95%
5 Публични дружества 23.80%
10 Други юридически лица 56.14%
5 Физически лица 0.11%