Калкулатор на пенсия - Професионален фонд

Калкулатор на пенсия:

С помощта на нашия калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Брутно месечно трудово възнaграждение: лв. В полето “Годишна доходност” посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че постигнатата доходност за 2016 г. е 6.37%.
Възраст в момента: години
Годишна доходност: %
Други: Категория труд Пол
  Първа
Втора
Мъж
Жена


Примерните Изчисления в Калкулатора са направени при действието на следните условия: • Такса за обслужване на дейността – 4.25 на сто от всяка осигурителна вноска; • Инвестиционна такса – 0.85 на сто върху нетните активи на Фонда; • Технически лихвен процент, при определяне размера на пенсията – 4.00 на сто; • Възраст за пенсиониране – 61 г. за жените и 64 г. за мъжете; • Срок на пенсията – 8 г. за Първа категория труд и 3 г. за Втора категория труд; • Вноска в размер на 12.00 на сто и 7.00 на сто от Брутното трудово възнaграждение съответно за първа и втора категория труд.