Универсален фонд

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УПФ е част от Втория стълб на пенсионната система в България. То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които учредяват и управляват този вид фондове. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УПФ не замества, а допълва държавното пенсионно осигуряване (Първи стълб), като целта е осигурените лица да получат освен „държавната“ пенсия и втора допълнителна пенсия. Всяко пенсионноосигурително дружество (ПОД) може да управлява само по един УПФ.

В УПФ задължително се осигуряват лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно – във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ на държавното обществено осигуряване, освен ако изберат да променят осигуряването си от УПФ в държавното обществено осигуряване. В УПФ се осигуряват и лицата, които изберат да възобновят осигуряването си в такъв фонд, ако в предходен момент са упражнили посоченото право на промяна на осигуряването си.

Осигурителната вноска е месечна и възлиза на 5 % от осигурителния доход. Тя се разпределя между работодателя (2,8 %) и работника (2,2 %). Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в УПФ изцяло за своя сметка. С размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ се намалява размерът на вноската за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ на държавното обществено осигуряване (ДОО). Задължителните осигурителни вноски се събират от Националната агенция за приходите (НАП). Работодателите удържат от трудовото възнаграждение частта от осигурителната вноска, която е за сметка на работника, и заедно с частта, която е за сметка на работодателя, я превеждат на НАП. Впоследствие НАП превежда вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване на съответния пенсионен фонд, в който е осигурено лицето.

Осигурителните вноски на всяко лице се натрупват по негова индивидуална партида във фонда. Съвкупността от средствата в партидите формира нетните активи на УПФ. ПОД управлява активите на фонда, като ги инвестира в определени и ограничени от закона финансови инструменти с цел средствата по партидите на осигурените лица да нарастват с дохода, реализиран при инвестирането.
Надзорът върху ПОД се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и нейния заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Осигуреният в УПФ има право на:

– Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му за пенсиониране от ДОО по чл. 68, ал. 1 КСО. Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне в управлявания от него фонд за изплащане на пожизнени пенсии на натрупаните средства по индивидуалната партида или на допълнения размер на средствата в случаите, предвидени в КСО. Размерът на пенсията се определя въз основа на натрупаната в индивидуалната партида сума, след допълването й при необходимост съгласно правилата на КСО, таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт, и технически лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН).

– Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след извършване на допълване съгласно правилата на КСО, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено. Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, включително след извършване на допълване, те се изплащат на лицето еднократно.

– Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

– Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер при условията на чл. 170 от КСО.

Всяко лице има право самостоятелно да избере Универсален пенсионен фонд.
В 3-месечен срок от първоначалното възникване на задължението Ви за осигуряване (напр. сключване на първи трудов договор, започване на дейност като самостоятелно заето лице и др.) Вие имате право да изберете УПФ, в който да постъпват осигурителните Ви вноски. За целта трябва да подадете заявление за участие в УПФ (заявление за участие) до дружеството, управляващо избрания от Вас фонд.
В случай, че не подадете заявление или го подадете след посочения срок, ще бъдете служебно разпределен между регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от КФН и НАП.

Предлагаме Ви Вашият избор на универсален пенсионен фонд да е УПФ“СЪГЛАСИЕ”, защото Вие можете да разчитате на:
– Стабилността и авторитета на нашите акционери;
– Коректността и прозрачността в нашата дейност;
– Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;
– Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;