Универсален фонд

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите, родените след 31.12.1959г., които са осигурени при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване.
Всяко лице има право самостоятелно да избере Универсален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването на работа за първи път. Лицата, които не изберат универсален фонд в посочения срок се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове по начин и ред, определени от Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите(НАП).
Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания универсален фонд и сключване на осигурителен договор.
Размерът на осигурителната вноска се определя в Кодекса за осигуряване. Тя е 5% от осигурителния доход.
Осигурителните вноски са за сметка на осигурителя и на осигуреното лице и се разпределят в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване, както следва: 2.8% за сметка на осигурителя и 2.2% за сметка на осигуреното лице. Вноските за държавните служители и военнослужещите са за сметка на държавния бюджет. Едноличните търговци, лицата, упражняващи свободна професия и частните земеделски стопани се осигуряват изцяло за своя сметка.
Осигурителните вноски в универсалния пенсионен фонд са за сметка на намаляване на вноската за фонд “Пенсии” в Държавното обществено осигуряване.
Осигурителните вноски се внасят едновременно с вноските за Държавното обществено осигуряване в НАП като на основание на подадените заявления се превеждат на съответния пенсионен фонд.
Универсалният пенсионен фонд изплаща допълнителна пожизнена пенсия, която се получава отделно и независимо от пенсията от държавното обществено осигуряване.
Пенсията от универсалния пенсионен фонд може да се получава до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за III кат. от ДОО, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице в Универсалния пенсионен фонд са лични и се наследяват. При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите роднини по права линия, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазва редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.

Предлагаме Ви Вашият избор на универсален пенсионен фонд да е УПФ“СЪГЛАСИЕ”, защото Вие можете да разчитате на:

– Стабилността и авторитета на нашите акционери;

– Коректността и прозрачността в нашата дейност;

– Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;

– Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;