За нас

За Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Развитие на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. Компанията е едно от първите акционерни дружества на пазара за допълнително пенсионно осигуряване в страната. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като управлява Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”. Доброволното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталов принцип на базата на дефинираните вноски. Този вид пенсионна схема е заложена и в специалния закон, приет по-късно. По това време в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” осигуряват своите работници и служители редица финансови институции, фирми от сферата на производството, както и отделни физически лица с лични вноски. През 1996 год. Компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
За периода 1998г. – 1999г. ПОК“Съгласие”АД активно участва в разглеждането на проекта за специален закон за доброволно пенсионно осигуряване. През юли 1999 г. Народното събрание прие Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който регламентира дейността на пенсионноосигурителните дружества, осигуряването във фондовете за допълнително доброволно осигуряване и създаването на Държавната агенция за осигурителен надзор с оглед институционализиране на държавното регулиране в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в страната. В края на 1999 г. се прие Кодекс за задължително обществено осигуряване, който регламентира осигуряването в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества. До средата на 2000 г. бе изградена и започна да функционира Държавната агенция за осигурителен надзор, която осъществяваше функциите по лицензирането и надзора върху дейността на лицензираните пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.На 01.03.2003 год. се създаде Комисията за финансов надзор,в която се съсредоточиха надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава държавни структури за надзор върху небанковите финансови институции в т.ч. и на Държавната агенция за осигурителен надзор.

През юли 2003 год. бяха приети изменения и допълнения в законовата уредба и цялостната дейност по социално осигуряване в т.ч. и по допълнително пенсионно осигуряване е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване.
На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета по допълнително социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. За периода 2000 г. – 2024 г. ПОК“Съгласие” АД изгради мрежа от осигурителни посредници. Развитието на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, осъществявана от ПОК “Съгласие”АД, може да се илюстрира посредством нарастването на нетните активи на фондовете, управлявани от Компанията, и динамиката на броя на осигурените лица през годините.

Нетни активи на фондовете, управлявани от ПОК “Съгласие”АД *:

* Посочените данни нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Нетните активи на управляваните от Компанията пенсионни фондове за периода 31.12.2019г. – 31.12.2023г. бележат ръст с 327 948 хил. лв. По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) по размера на нетните активи в управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване ПОК “Съгласие” АД заема пето място в страната с пазарен дял към края на 2023 год. от 9.03 %.

Участници във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване управлявани от ПОК“Съгласие”АД*:

* Посочените данни нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) пазарният дял на ПОК ”Съгласие” АД, определен на база брой на осигурените лица в управляваните пенсионни фондове е 9.00%.

Постигнатата номинална доходност при управление на активите на пенсионните фондове “Съгласие” на годишна база (по данни на КФН) за 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. и 2023г. е, както следва: *

Пенсионен фонд Доходност за 2019 г. Доходност за 2020 г. Доходност за 2021 г. Доходност за 2022 г. Доходност за 2023 г.
ДПФ “Съгласие” 2.91% 1.84% 8.73% 2.48% 6.31%
УПФ “Съгласие” 7.57% 1.17% 1.56% -8.73% 8.50%
ППФ “Съгласие” 4.35% 2.16% 4.17% -2,55% 6.00%

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Номиналната доходност за 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. и 2023г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете и съгласно изискванията, посочени в Наредба №61 от 27.09.2018г на КФН. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, а за професионален пенисонен фонд и доброволен пенисионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Данни за равнището на инвестиционния риск при управление на активите на фондовете за всяка поредна календарна година от предходния петгодишен период, измерено с показателя стандартно отклонение на доходността и за коефициента на Шарп, изчислени съгласно чл. 10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН, както и пояснение на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционен риск и методиката за изчисляването им са публикувани на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg) в меню „Доходност“ за всеки фонд. Пълна информация за инвестиционната политика на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Съгласие“ АД можете да намерите и на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg).

Основната част от новоосигурените лица в ДПФ „Съгласие“ участват с редовни месечни вноски. Преобладаващата част от членовете на доброволния пенсионен фонд са лица на възраст над 45 години. Увеличава се броят на работодателите, които желаят да осигуряват работниците и служителите си за доброволна пенсия. Характерно за осигуряването в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” е постигането на баланс между лица, осигурени за сметка на работодател и лица, осигуряващи се с лични вноски.

ПОК „Съгласие“АД изгради широка регионална мрежа от представителства в цялата страна и екип от компетентни и професионално подготвени служители, който информира осигурените лица за законодателството в областта на допълнителното пенсионно осигуряване и отговаря на всички въпроси, свързани с техните права. Съвременната информационна система на Компанията позволява в реално време да се предоставя необходимата информация на осигурените лица.

Осигурените лица имат различни възможности да получават информация относно възможностите, които създават пенсионните продукти на Компанията и информация относно движението на средствата по индивидуалната си партида. Утвърди се като традиция осъществяването на регулярни срещи с осигурени лица. “Съгласие” постигна успешно сътрудничество със структурите на Конфедерация на труда “Подкрепа” и други синдикални организации. За по-доброто обслужване на клиентите, Компанията разкрива обособени работни места в предприятия, където има значителен интерес към допълнителното пенсионно осигуряване.