Универсален пенсионен фонд
Постигнатата доходност за периода 31.3.2017г.- 29.03.2019г. на годишна база е*:

%

*Информацията е по данни на КФН. Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства .

Стандартно отклонение за периода 31.03.2017 – 29.03.2019г. за УПФ “Съгласие” е 2.37%.
Коефициент на Шарп за периода 31.03.2017 – 29.03.2019г. за УПФ “Съгласие” е 1.11