Уважаеми клиенти и партньори,

На 3 февруари 2017г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове (ПФ) в България към 30 юни 2016г. Данните от резултатите от прегледа на пенсионните фондове са предоставени от независими външни експерти, одобрени от КФН и обобщени от международната консултантска компания „Регионален консорциум Ърнст & Янг“.
Прегледът на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания „Съгласие“ АД бе извършен от независимия външен проверяващ Ейч Ел Би България ООД. Резултатите от прегледа потвърдиха доброто корпоративно управление и финансовата стабилност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване /Фондове/, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания „Съгласиие“ АД.
В обобщения доклад на ръководителя на проекта за прегледа на активите на ПФ „Регионален консорциум Ърнст & Янг“ и прессъобщението на КФН се посочва, че при управлението на Фондовете, Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД спазва нормативните изисквания на Кодекса за социално осигуряване и приложимите подзаконови нормативни актове, като не са констарирани практики и нарушения на КСО и МСС 24.
В индивидуалните доклади на Фондовете, управлявани от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД независимият външен експерт Ейч Ел Би България ООД е предложил корекция (намаление) на активите в общ размер на 0.22% от общата стойност на активите на Фондовете. В обобщения доклад на ръководителя на проекта за прегледа на активите на ПФ се посочва че с оглед необходимостта да се гарантира равнопоставеност, като се вземе предвид предложените от независими външни експерти корекции по МСФО и ефекта на последователност резултатът за Фондовете, управлявани от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е увеличение на активите в общ размер на 0.08%.
Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е възприело по-консервативен подход при оценка на активите на Фондовете, като към 31.12.2016г. е отразило предложените от Ейч Ел Би България ООД корекции. При управление на активите на Фондовете за 2016г., Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е постигнала следната номинална доходност*:
– За Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ – 8.71%,
– За Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ – 6.60%;
– За Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ – 6.37%.
Създадена през 1995г. Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е компания с изградени традиции и е дългогодишен и сигурен партньор в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в Република България. Към 31.12.2016г. във Фондовете, управлявани от Компанията се осигуряват 507 066 лица, а нетните активи на Фондовете са в общ размер на 1.261 млрд. лв.

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД управлява средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване при стриктното спазване на нормативните изисквания и залегналите в Кодекса за социално осигуряване принципи на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.
_____________________________________________________________________________________
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на един дял може да се понижи. Посочените данни за управлявани активи и инвестиционни резултати са публикувани и на електронната страница на Kомисията за финансов надзор – www.fsc.bg.
За 2016г. показателите на риск – стандартно отклонение и коефициент на Шарп са съответно: за ДПФ Съгласие 13.96% и 0.65; за УПФ Съгласие 3.70% и 1.87; за ППФ Съгласие 8.21% и 0.82.
Номиналната доходност на управляваните пенсионни фондове е изчислена съгласно т.23.1 на Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.
Методиката за изчисленията и значението на показателите за доходност и риск, както и измененията в инвестиционните политики на пенсионните фондове са публикувани на електронната страница на Компанията www.saglasie.bg.