Компания "Съгласие"

Осигурени лица

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2018 г. са*:
Осигурени лица – 507 487 души, което представлява пазарен дял 10.87 %.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”: 11.03%, ППФ”Съгласие”: 14.72% и ДПФ”Съгласие”: 8.18%.

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 411 617 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 44 489 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 51 381 осигурени лица.
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 1 523 522 хил. лв., което представлява пазарен дял 11.40 %

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Двадесет и четири годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване

На 9 май 2019 г. се навършиха двадесет и четири години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесет и четири годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят над 170 служители и над 600 осигурителни посредника в цялата страна.
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Георгиев – Изпълнителен директор.

Клиентите на ПОК „Съгласие” АД се обслужват в 57 офиса на територията на цялата страна.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.

Постигната доходност

Постигнатата номинална доходност за 2018 г. е*:
УПФ „Съгласие”: -1.82%;
ППФ „Съгласие”: 0.29%;
ДПФ „Съгласие”: 0.72%.

Стандартното отклонение на доходноста за 2018 г. е*:
УПФ „Съгласие”: 2.27%;
ППФ „Съгласие”: 4.57%;
ДПФ „Съгласие”: 8.04%.

Коефицент на Шарп за 2018г.*:
УПФ „Съгласие”: –
ППФ „Съгласие”: 0.14;
ДПФ „Съгласие”: 0.13.

*Информацията е по данни на Комисията за финансов надзор(www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2018 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. Данни за коефициента на Шарп за УПФ “Съгласие” за 2018г. не са публикувани, тъй като постигнатата номинална доходност при управление на активите на пенсионните фондове е по-ниска от приетата безрискова доходност за годината. Показателят стандартно отклонение на доходността и коефициентът на Шарп са изчислени съгласно чл. 10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН. Пояснение на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционен риск и информация за методиката за изчисляване на доходността и риска са публикувани на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg) в меню „Доходност“ за всеки фонд. Пълна информация за инвестиционната политика на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Съгласие“ АД можете да намерите на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg ).