Компания "Съгласие"

Осигурени лица

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2021 г. са*:
Осигурени лица – 486 355 души, което представлява пазарен дял 10.03 %.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”: 10.12%, ППФ”Съгласие”: 14.05% и ДПФ”Съгласие”: 7.68%.

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 392 192 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 44 553 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 49 610 осигурени лица.
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 1 961 703 хил. лв., което представлява пазарен дял 10.03 %

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Двадесет и седем годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване

На 9 май 2022 г. се навършват двадесет и седем години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесет и седем годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят над 170 служители и над 600 осигурителни посредника в цялата страна.
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков – Главен изпълнителен директор и Диляна Германова – Изпълнителен директор.

Клиентите на ПОК „Съгласие” АД се обслужват в повече от 50 офиса на територията на цялата страна.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.

Постигната доходност

Постигнатата номинална доходност за 2022 г. е*:
ППФ „Съгласие”: -2.55%;
УПФ „Съгласие”: -8.73%;
ДПФ „Съгласие”: 2.48%.

Стандартното отклонение на доходноста за 2022 г. е*:

ППФ „Съгласие”: 6.55%;
УПФ „Съгласие”: 5.30%;
ДПФ „Съгласие”: 9.89%.

Коефицент на Шарп за 2022г.*:
УПФ „Съгласие”: ;
ППФ „Съгласие”: ;
ДПФ „Съгласие”: 0.25

*Информацията е по данни на Комисията за финансов надзор(www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2022 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. Показателят стандартно отклонение на доходността и коефициентът на Шарп са изчислени съгласно чл. 10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН. Пояснение на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционен риск и информация за методиката за изчисляване на доходността и риска са публикувани на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg) в меню „Доходност“ за всеки фонд. Данни за коефициента на Шарп за УПФ и ППФ „Съгласие“за 2022 г. не са публикувани, тъй като постигнатата номинална доходност при управление на активите на пенсионните фондове е по-ниска от приетата безрискова доходност за годината. Пълна информация за инвестиционната политика на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Съгласие“ АД можете да намерите на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg ).