Компания "Съгласие"

Осигурени лица

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2023 г. са*:
Осигурени лица – 449 975 души, което представлява пазарен дял 9.00 %.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”: 8.89%, ППФ”Съгласие”: 12.90% и ДПФ”Съгласие”: 7.82%.

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 357 534 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 42 223 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 50 218 осигурени лица.
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 2 071 158 хил. лв., което представлява пазарен дял 9.03 %

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Двадесет и девет годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване

На 9 май 2024 г. се навършват двадесет и девет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесет и девет годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят над 160 служители и над 1000 осигурителни посредника в цялата страна.
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Изпълнителните директори: Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков само заедно, Диляна Ангелова Германова и Стефан Красимиров Петков само заедно.

Клиентите на ПОК „Съгласие” АД се обслужват в повече от 50 офиса на територията на цялата страна.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.

Постигната доходност

Постигнатата номинална доходност за 2023 г. е*:
ППФ „Съгласие”: 6.00%;
УПФ „Съгласие”: 8.50%;
ДПФ „Съгласие”: 6.31%.

Стандартното отклонение на доходноста за 2023 г. е*:

ППФ „Съгласие”: 6.39%;
УПФ „Съгласие”: 2.72%;
ДПФ „Съгласие”: 10.11%.

Коефицент на Шарп за 2023г.*:
УПФ „Съгласие”: 1.95
ППФ „Съгласие”: 0,44
ДПФ „Съгласие”: 0.31

*Информацията е по данни на Комисията за финансов надзор(www.fsc.bg). Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2023 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. Показателят стандартно отклонение на доходността и коефициентът на Шарп са изчислени съгласно чл. 10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на КФН. Пояснение на значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционен риск и информация за методиката за изчисляване на доходността и риска са публикувани на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg) в меню „Доходност“ за всеки фонд. Пълна информация за инвестиционната политика на пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Съгласие“ АД можете да намерите на електронната страница на Компанията (www.saglasie.bg ).