Компания "Съгласие"

Осигурени лица

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2016 г. са*:
Осигурени лица – 507 066 души, което представлява пазарен дял 11.34 %.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”: 11.58%, ППФ”Съгласие”: 14.68% и ДПФ”Съгласие”: 8.44%.

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 414 073 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 42 276 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 50 717 осигурени лица.
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 1 261 693 хил. лв., което представлява пазарен дял 11.73 %

Двадесет и две годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване

На 9 май 2017 г. се навършват двадесет и две години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесет и две годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят 163 служители и над 6000 осигурителни посредника в цялата страна.
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Георгиев – Изпълнителен директор.

Клиентите на ПОК „Съгласие” АД се обслужват в 56 офиса на територията на цялата страна.

Постигната доходност

Постигнатата номинална доходност за 2016 г. е*:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие”: 6.60%;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие”: 6.37%;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”: 8.71%.

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2016 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.