Осигуряване в ППФ

Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд “Съгласие”

Цел

Допълнителното задължително осигуряване в професионален пенсионен фонд (ППФ) има за цел да гарантира получаването на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. Тази пенсия ще се получава за периода от ранното пенсиониране на осигурения до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при трета категория труд по Държавното обществено осигуряване (ДОО).
u

Обхват и Осигурителни вноски

В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд лица. Обхватът на професиите, попадащи в групата на първа и втора категория труд, се регламентира с Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн. “Държавен вестник” бр.123 от 23.10.1998 г.).

Осигурителни вноски

Размерът на вноската за осигуряване в професионален пенсионен фонд се определя в Кодекса за социално осигуряване като процент от осигурителния доход за отделните категории труд . Вноската за първа категория труд е – 12% и за втора категория труд – 7% от осигурителния доход.
Осигурителните вноски в професионалния пенсионен фонд са изцяло за сметка на осигурителя. Осигурителят ги внася в Националната агенция за приходите (НАП) едновременно с вноските за ДОО като на база на подадени заявления за участие или въз основа на проведено служебно разпределение се превеждат към съответния професионален пенсионен фонд.

d

Права на осигурените лица

Осигурените лица в ППФ “Съгласие” имат право на:
– срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране;
– еднократно изплащане до 50% от средствата, натрупани в индивидуалната партида при трайно намалена работоспособност над 89,99% (в сила от 01.01.2016г.);
– еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер;
-при пенсиониране при условията на трета категория труд по част първа на Кодекса за социално осигуряване на осигурените лица се изплаща еднократно натрупаната сума по индивидуалната партида, при условие, че не са придобили право за получаване на пенсия за ранно пенсиониране;
-осигурените лица могат да прехвърлят натрупаните средства в професионален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
-осигурените лица могат да прехвърлят натрупаните по индивидуалната партида средства в професионалния пенсионен фонд в универсален пенсионен фонд управляван от същото или друго пенсионно осигурително дружество.

Информация за натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида

Задължително до 31 май на текущата година ПОК “Съгласие” АД изпраща извлечение от индивидуалните партиди на осигурените лица за предходната календарна година по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.
Осигурените лица могат да поискат по всяко време информация за натрупаните средства от осигурителни вноски и дохода от тяхното управление. За осигурените лица в ППФ “Съгласие” информацията е безплатна.

Осигуряване

Всеки самостоятелно избира професионалния пенсионен фонд, в който ще постъпват осигурителните му вноски като подава заявление до избрания от него професионален пенсионен фонд и сключва осигурителен договор. Заявлението за участие се подава в офис на дружеството, управляващо избрания ППФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на лицето върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен.

Срок за първоначален избор

Срокът за подаване на заявлението е три месеца от започване на работа за първи път при условията на I и II кат. труд. Лицата, неизбрали в посочения срок, както и подалите заявление в повече от един професионален пенсионен фонд, подлежат на служебно разпределение между регистрираните професионални фондове по ред и начин, определени от Комисията за финансов надзор(КФН) и Националната агенция за приходите(НАП).
Осигурените лица имат индивидуална партида, по която се натрупват осигурителните вноски в Професионалния пенсионен фонд и се разпределя дохода от тяхното инвестиране.
Средствата по индивидуалната партида са лични и се наследяват.
k

Промяна на участие

Осигурените лица могат да променят участието си в професионален пенсионен фонд и да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната си партида след изтичане на една година от датата на сключване на първия осигурителен договор или датата на служебното разпределение. В останалите случаи участието може да се променя една година след влизане в сила на осигурителния договор.
Лицето подава заявление за промяна на участието в новоизбрания фонд,чрез осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.

Условия за придобиване на право на професионална пенсия и размер на пенсията

От 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при следните условия:

1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

При преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Пенсията по ал. 1 се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа.

Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.
(Чл. 168. от КСО , в сила от 1.01.2016 г.)

Размер на пенсията

Професионалната пенсия за ранно пенсиониране е срочна. Размерът на пенсията за ранно пенсиониране се определя от:
– натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лица;
– срока на получаване на пенсията;
– техническия лихвен процент, одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.