Лиценз

Съдебна регистрация Софийски градски съд, Фирмено отделение, ф.д. № 6897 от 1995г., парт.№ 24506, рег.1, том 290, стр.154
ЕИК 831284154
Седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, пощ.код. 1303, бул.”Тодор Александров” № 117
Предмет на дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, които не са забранени със закон.

ДОКУМЕНТИ „КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ“
Лицензия
Удостоверение

Съдебна регистрация Софийски градски съд, Фирмено отделение, ф.д. № 14061 от 2000г. на, парт.№ 2, рег.9, том 1, стр.7
Булстат 130428157
Седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, пощ.код. 1303, бул.”Тодор Александров” № 117
Разрешение за управление на ППФ”Съгласие” Разрешение за управление на професионален пенсионен фонд на КФН № 339-ППФ от 25.08.2003 г.
Регистрационен код на фонда 021

ДОКУМЕНТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“
Лицензия
Удостоверение

Съдебна регистрация Софийски градски съд, Фирмено отделение, ф.д. № 1811 от 2001г., парт.№ 15, рег.9, том 1, стр.71
Булстат 130477706
Седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, пощ.код. 1303, бул.”Тодор Александров” № 117
Разрешение за управление на УПФ”Съгласие” Разрешение за управление на универсален пенсионен фонд на КФН – № 340-УПФ от 25.08.2003 г.
Регистрационен код на фонда 022

ДОКУМЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”
Лицензия
Удостоверение

Съдебна регистрация Фирмено дело № 12370 от 2000г. на Софийски градски съд, парт.№ 24506, рег.8, том 290, стр.154
Булстат 130400072
Седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, пощ.код. 1303, бул.”Тодор Александров” № 117
Разрешение за управление на ДПФ”Съгласие” Разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд от КФН № 338-ДПФ от 25.08.2003 г.

ДОКУМЕНТИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”
Лицензия
Удостоверение

• Фондът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение № 744 – ФРП от 12.10.2021г.
• Фондът е вписан в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията на 14.10.2021г. с единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 177530083.

ДОКУМЕНТИ ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“
Решение № 744-ФРП от 12.10.2021г. на КФН
Удостоверение

• Фондът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение № 795 – ФИПП от 02.11.2021г.
• Фондът е вписан в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията на 03.11.2021г. с единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 177535842.

ДОКУМЕНТИ ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „СЪГЛАСИЕ“
Решение № 795-ФИПП от 02.11.2021г. на КФН
Удостоверение