Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ “Съгласие”, че с Решение № 982-ППФ от 13.11.2014 г., заместник-председателят, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри...

Информация относно данните в годишните извлечения на лицата, осигурени в УПФ и ППФ „Съгласие“

Във Вашето извлечение се съдържа информация за натрупаните средства по индивидуалната Ви осигурителна партида към началото и към края на предходната година, постъпилите осигурителни вноски, съответно в лева и брой дялове, удържаните такси, извършените плащания (ако...

Информация относно данните в годишните извлечения на лицата, осигурени в ДПФ „Съгласие“

В годишните извлечения на лицата, осигурени във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се съдържа информация за натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида на лицето към началото и към края на предходната година, постъпилите осигурителни...