Обнародвани са годишните финансови отчети

На основание чл.189 от КСО приетите от общото събрание одитирани годишни финансови отчети на ПОК “Съгласие” АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване са обнародвани едновременно в ДВ...