Доброволен фонд

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е форма на спестяване, при която вноските постъпват и се натрупват по индивидуална осигурителна партида;
В индивидуалната партида се водят отделно средствата от личните вноски и вноските от работодател или друг осигурител.
Вноските могат да бъдат периодични – месечни, годишни, на друг период или еднократни.
Размерът и периодичността на осигурителните вноски може да се променя за времето на осигуряване
Правата на осигурените лица не се нарушават при временно прекъсване или спиране внасянето на осигурителните вноски.
Работодателят, другият осигурител и / или осигурените лица, прекъснали внасянето на осигурителните вноски, могат да възобновяват тяхното внасяне по всяко време;
Невнасянето на осигурителните вноски не води до промяна или отмяна на правата на осигурените лица. За периода на спиране или забавяне на внасянето на вноските не се налагат санкции.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват.
Осигуреното лице или пенсионерът посочват наследниците и процентното разпределение между тях на натрупаната сума по партидата;
Правото на допълнителна лична пенсия за старост възниква при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване или до 5 години преди навършване на тази възраст;
Осигурителните вноски се инвестират при спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване като най-малко 90 на сто от дохода, реализиран при инвестирането на средствата се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица;
При придобиване право на доброволна пенсия осигурените лица самостоятелно избират формата за получаване на натрупаните средства: пожизнена пенсия или пенсия за определен срок; еднократно или разсрочено изплащане.
Средствата по индивидуалната партида, натрупани от вноски за сметка на осигуреното лице могат да се ползват по всяко време за периода на осигуряване.
Средствата, натрупани от вноски от работодател могат да се изплащат на осигурените лица само при придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.

Предлагаме Ви Вашият избор на доброволен пенсионен фонд да е ДПФ“СЪГЛАСИЕ”, защото Вие можете да разчитате на:

Стабилността и авторитета на нашите акционери;

Коректността и прозрачността в нашата дейност;

Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;

Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;