Приети Инвестиционни политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”.

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие”АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 10.05.2019 г. са приети изменени инвестиционни политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”. Промените...