Одобрени промени в Правилниците на ППФ,УПФ и ДПФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие”, че Решение № 536-УПФ/ 23.08.2011 г., Решение № 537- ППФ/ 23.08.2011г. и Решение № 538-ДПФ/ 23.08.2011 заместник-председателя, ръководещ Управление...