На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 25-УПФ от 22.01.2015 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 4, ал. 3, 6, 7, 10 и 20; чл. 15, ал. 2; чл. 18б и заглавието над тази разпоредба; чл. 52, ал. 5 – 9; § 18 и § 19 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на УПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 10.10.2014 г. и на 22.12.2014 г.

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 26-ППФ от 22.01.2015 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 18б и заглавието над тази разпоредба; чл. 20, ал. 1, чл. 51, ал. 5 – 9; § 20 от Заключителните разпоредби, както и отмяната на чл. 19. Промените в Правилника на ППФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 22.12.2014 г.

Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” и ППФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” и УПФ „Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 04.02.2015г. и в. „Телеграф” на 04.02.2015г.