Професионален фонд

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

В Професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.

Всяко лице има право самостоятелно да избере професионален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването за първи път на работа при условията на I и II кат. труд. Лицата, които не изберат фонд в посочения срок, се разпределят служебно между регистрираните професионални фондове по ред и начин, определени от Комисията за финансов надзор(КФН) и Националната агенция за приходите(НАП).

Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания професионален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя.

Осигурителните вноски се внасят едновременно с вноските за държавното обществено осигуряване в НАП, като след това на основание на подаденото заявление се превеждат на съответния професионален пенсионен фонд, който лицето е избрало.

Професионалният фонд изплаща срочна пенсия за годините от ранното пенсиониране при условията на първа и втора категория труд до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд съгласно изискванията на Част първа на Кодекса за социално осигуряване.

При трайно намалена работоспособност над 89,99%, на осигурените лица се изплаща еднократно до 50% от натрупаната сума по индивидуалната им партида. ( в сила от 1.1.2016 г.)
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице в Професионалния пенсионен фонд са лични и се наследяват. При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазва редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството. Осигурените лица имат право на промяна на първоначално избрания професионален фонд две години след сключване на осигурителния договор, а в последствие след една година от извършена промяна на участие от един в друг ППФ.

Предлагаме Ви Вашият избор на професионален пенсионен фонд да е ППФ “СЪГЛАСИЕ” , защото Вие можете да разчитате на:

Стабилността и авторитета на нашите акционери;

Коректността и прозрачността в нашата дейност;

Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;

Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;