Професионален фонд

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

В Професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.

Всяко лице има право самостоятелно да избере професионален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването за първи път на работа при условията на I и II кат. труд. Лицата, които не изберат фонд в посочения срок, се разпределят служебно между регистрираните професионални фондове по ред и начин, определени от Комисията за финансов надзор(КФН) и Националната агенция за приходите(НАП).

Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания професионален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя.

Осигурителните вноски се внасят едновременно с вноските за държавното обществено осигуряване в НАП, като след това на основание на подаденото заявление се превеждат на съответния професионален пенсионен фонд, който лицето е избрало.

Професионалният фонд изплаща срочна пенсия за годините от ранното пенсиониране при условията на първа и втора категория труд до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд съгласно изискванията на Част първа на Кодекса за социално осигуряване.

При трайно намалена работоспособност над 89,99%, на осигурените лица се изплаща еднократно до 50% от натрупаната сума по индивидуалната им партида. ( в сила от 1.1.2016 г.)
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице в Професионалния пенсионен фонд са лични и се наследяват.

При смърт на осигурено лице във Фонда средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните.
При смърт на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране на наследниците по чл. 170 ал. 1 от КСО се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.

Осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия по чл. 168 от КСО, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Осигуреното лице има право да промени участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество след изтичането на една година от за­почване на участието му във фонда, в който е осигурено.

Осигуреното лице има право да се прехвърли независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:

– при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подаде заявление за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за това, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда;

– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, където е осигурено.

Предлагаме Ви Вашият избор на професионален пенсионен фонд да е ППФ “СЪГЛАСИЕ” , защото Вие можете да разчитате на:

Стабилността и авторитета на нашите акционери;

Коректността и прозрачността в нашата дейност;

Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;

Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;