Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ „Съгласие”, че с Решение № 662 – ППФ/ 01.11.2011г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилника за...