Инвестиционна политика

Инвестиционни посредници на Компанията и управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” са:

 • ИНГ Банк
 • Инвестбанк АД
 • Адамант Кепитъл Партнърс АД
 • “АБВ Инвестиции” ЕООД
 • “Елана трейдинг” АД
 • ИП „Реал финанс“
 • ИП “Де Ново” ЕАД
 • “Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД
 • ИП “Делтасток” АД
 • „Аларик Секюритис” ООД

Инвестиционни посредници на управляваните от Компанията фондове за извършване на плащания: ФРП“Съгласие” и ФИПП “Съгласие” са:

 • ИП “Де Ново” ЕАД
 • ИП “АБВ Инвестиции” ЕООД
 • ИП „Реал финанс“ АД