Удръжки и такси

Съгласно Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“ за осъществяване на дейността си по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на УПФ “Съгласие”, Компанията събира следните такси и удръжки:

УДРЪЖКИ И ТАКСИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТАКСИ

Компанията събира следните такси:
1. удръжка от всяка осигурителна вноска в размер на:
а) 4,5 на сто – за 2016 г.;
б) 4,25 на сто – за 2017 г.;
в) 4 на сто – за 2018 г.;
г) 3,75 на сто – от 2019 г.

2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния фонд в
зависимост от периода, през който те са били управлявани от Компанията, както следва:
а) 0,9 на сто годишно – за 2016 г.;
б) 0,85 на сто годишно – за 2017 г.;
в) 0,8 на сто годишно – за 2018 г.;
г) 0,75 на сто годишно – от 2019 г.
Таксата по т. 2 се отчислява по ред и начин, определени от Комисията за финансов надзор.

3. такса, изчислена върху стойността на нетните активи на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на Фонда за разсрочени плащания, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от Компанията – 0,5 на сто годишно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
Компанията събира допълнителна такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по
индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1 от КСО.
Таксата се заплаща от осигуреното лице.
Компанията не събира други такси и удръжки, освен посочените в Правилника.