Осигуряване в УПФ

Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд “Съгласие”

u

Какво цели осигуряването в универсалния пенсионен фонд

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) е част от Втория стълб на пенсионната система в България. То се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества, които учредяват и управляват този вид фондове. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в УПФ не замества, а допълва държавното пенсионно осигуряване (Първи стълб), като целта е осигурените лица да получат освен „държавната“ пенсия и втора допълнителна пенсия.

Какви са осигурителните вноски в универсалния пенсионен фонд

Размерът на вноската за осигуряване в универсален пенсионен фонд се определя в Кодекса за социално осигуряване. Тя е 5% от осигурителния доход. Осигурителните вноски се внасят в Националната агенция за приходите (НАП) едновременно с вноските за ДОО, като на база на подадените заявления за участие или въз основа на проведено служебно разпределение, средствата се превеждат към съответните пенсионни фондове. Вноската за осигуряване в УПФ се дължи от осигурителя и от осигуреното лице в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване. Вноските за държавните служители и военнослужещите са за сметка на държавния бюджет. Самоосигуряващите се лица дължат осигурителни вноски за УПФ изцяло за своя сметка.
Вноската за допълнително задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд не увеличава осигурителната тежест, а е за сметка на намаляване на общия размер на осигурителната вноска във фонд “Пенсии” на ДОО.

Как да се осигурим в универсален пенсионен фонд

Всеки самостоятелно избира универсалния пенсионен фонд, в който ще постъпват осигурителните му вноски като подава заявление до избрания от него универсален пенсионен фонд. Заявлението за участие се подава в офис на дружеството, управляващо избрания УПФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на лицето върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Срокът за подаване на заявлението е три месеца от започване на работа за първи път. Лицата, неизбрали в посочения срок, както и подалите заявление в повече от един универсален пенсионен фонд, подлежат на служебно разпределение, извършвано от Националната агенция за проходите (НАП).
Осигурените лица имат индивидуална партида, по която се натрупват осигурителните вноски за осигуряване в Унивесалния пенсионен фонд и се разпределя дохода от тяхното инвестиране.
Средствата по индивидуалната партида са лични и се наследяват.

Кой подлежи на осигуряване в универсалния пенсионен фонд

В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват за допълнителна пенсия лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО.

k

Кога се придобива право на допълнителна пожизнена пенсия от универсалния пенсионен фонд

Осигуреното лице в УПФ има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му.

d

Права на осигурените лица

Осигуреното лице в универсален пенсионен фонд има право на:
– Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
– Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида при придобито право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, в случаите по чл.167а от КСО.
– Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.
– Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер при условията на чл. 170 от КСО.
Задължително до 31 май на текущата година ПОК “Съгласие” АД изпраща извлечение от индивидуалните партиди на осигурените лица за предходната календарна година по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица в УПФ “Съгласие” или техните наследници могат да поискат такава информация, която им се предоставя безплатно.

Как можем да променим участието си в универсален пенсионен фонд

От началото на 2004г. осигурените в универсален пенсионен фонд могат да променят участието си и да прехвърлят натрупаните по индивидуалната си партида средства в друг пенсионен фонд като подадат заявление до новоизбраното дружество. Осигуреното лице има право да промени участието си и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един УПФ в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е изтекла една година от датата на сключване на първия му осигурителен договор или служебното му разпределение, или от датата на възникване на осигурителното правоотношение по чл. 124а, ал. 3 от КСО или по чл. 124б от КСО. Осигуреното лице има право на прехвъляне независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на фонда, ако подаде заявление за промяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за това, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба или се извършва промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд, къде е осигурен.
– Осигурено лице, което е придобило право на пенсия от универсален пенсионен фонд, има право еднократно да промени участието си и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида, в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в електронна форма или на хартиен носител чрез служител или осигурителен посредник на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желаете да премине („новото“ дружество). Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:
• средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването й при необходимост съгласно правилата на КСО.
• таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
• техническия лихвен процент, одобрен от КФН.