Осигуряване в УПФ

Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд “Съгласие”
u

Какво цели осигуряването в универсалния пенсионен фонд

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд има за цел да гарантира лична допълнителна пенсия. Тази пенсия е пожизнена и се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана от Държавното обществено осигуряване (ДОО) .

Какви са осигурителните вноски в универсалния пенсионен фонд

Размерът на вноската за осигуряване в универсален пенсионен фонд се определя в Кодекса за социално осигуряване. Тя е 5% от осигурителния доход. Осигурителните вноски се внасят в Националната агенция за приходите (НАП) едновременно с вноските за ДОО, като на база на подадените заявления за участие или въз основа на проведено служебно разпределение, средствата се превеждат към съответните пенсионни фондове. Вноската за осигуряване в УПФ се дължи от осигурителя и от осигуреното лице в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване. Вноските за държавните служители и военнослужещите са за сметка на държавния бюджет. Самоосигуряващите се лица дължат осигурителни вноски за УПФ изцяло за своя сметка.
Вноската за допълнително задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд не увеличава осигурителната тежест, а е за сметка на намаляване на общия размер на осигурителната вноска във фонд “Пенсии” на ДОО.

Как да се осигурим в универсален пенсионен фонд

Всеки самостоятелно избира универсалния пенсионен фонд, в който ще постъпват осигурителните му вноски като подава заявление до избрания от него универсален пенсионен фонд. Заявлението за участие се подава в офис на дружеството, управляващо избрания УПФ, чрез осигурителен посредник на това дружество или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на лицето върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен.
Срокът за подаване на заявлението е три месеца от започване на работа за първи път. Лицата, неизбрали в посочения срок, както и подалите заявление в повече от един универсален пенсионен фонд, подлежат на служебно разпределение, извършвано от Националната агенция за проходите (НАП).
Осигурените лица имат индивидуална партида, по която се натрупват осигурителните вноски за осигуряване в Унивесалния пенсионен фонд и се разпределя дохода от тяхното инвестиране.
Средствата по индивидуалната партида са лични и се наследяват.

Кой подлежи на осигуряване в универсалния пенсионен фонд

В Универсален пенсионен фонд (УПФ) задължително се осигуряват работещите, които са родени след 31 декември 1959 г. и са осигурени в ДОО при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване .
k

Кога се придобива право на допълнителна пожизнена пенсия от универсалния пенсионен фонд

Пенсията от универсалния пенсионен фонд започва да се получава едновременно с придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО при изпълнение на изискванията за пенсиониране при условията на трета категория труд – навършена възраст и осигурителен стаж. По желание на осигуреното лице пенсията може да започне да се получава до 5 години преди придобиването на право на пенсията за осигурителен стаж и възраст от ДОО ако има достатъчно натрупани средства по индивидуалната партида.
d

Права на осигурените лица

Осигурените лица в универсален пенсионен фонд имат право на:
– лична допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за III кат. труд, получавана отделно и независимо от тази пенсия;
– еднократно изплащане до 50% от натрупаната сума по индивидуалната партида при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума по партидата на наследници на осигурено лице или пенсионер – преживелия съпруг/а, низходящите или възходящите роднини по права линия.
Задължително до 31 май на текущата година ПОК “Съгласие” АД изпраща извлечение от индивидуалните партиди на осигурените лица за предходната календарна година по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.
Осигурените лица в УПФ “Съгласие” или техните наследници могат да поискат такава информация, която им се предоставя безплатно.

Как можем да променим участието си в универсален пенсионен фонд

От началото на 2004г. осигурените в универсален пенсионен фонд могат да променят участието си и да прехвърлят натрупаните по индивидуалната си партида средства в друг пенсионен фонд като подадат заявление до новоизбраното дружество. Правото на промяна на участието е след две години от датата на сключване на първия осигурителен договор или датата на служебното разпределение. В останалите случаи участието може да се променя една година след сключване на осигурителния договор.
Лицето подава заявление за промяна на участието в новоизбрания фонд, чрез осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост зависи от:
• натрупаната сума в индивидуалната партида;
• биометричните таблици, одобрени от зам. председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”;
• техническият лихвен процент, одобрен от зам. председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”.