Професионален пенсионен фонд
Постигнатата номинална доходност за 2022г. на годишна база е*:

%

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства
Стандартно отклонение за 2022г. е: 6.55%
Коефициент на Шарп за 2022г. е:

*Данни за коефициента на Шарп за УПФ и ППФ „Съгласие“за 2022 г. не са публикувани, тъй като постигнатата номинална доходност при управление на активите на пенсионните фондове е по-ниска от приетата безрискова доходност за годината.