Професионален пенсионен фонд
Постигнатата доходност за периода 29.09.2017г.- 30.09.2019г. на годишна база е*:

%

*Информацията е по данни на КФН. Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства .

Стандартно отклонение за периода 29.09.2017 – 30.09.2019г. за ППФ “Съгласие” е 5.04%
Коефициент на Шарп за периода 29.09.2017 – 30.09.2019г. за ППФ “Съгласие” е 0.61