Професионален пенсионен фонд
Постигнатата номинална доходност за 2023г. на годишна база е*:

%

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства
Стандартно отклонение за 2023г. е: 6.39%
Коефициент на Шарп за 2023г. е: 0.44