Доброволен пенсионен фонд
Постигнатата номинална доходност за 2017 г. е*:

%

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2017 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.