Доброволен пенсионен фонд
Постигнатата номинална доходност за 2020г. на годишна база е*:

%

*Информацията е по данни на КФН. Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства .
Стандартно отклонение за 2020г. е: 10.91%.
Коефициент на Шарп за 2020г. е: 0.21