Удръжки и такси

VІІ. УДРЪЖКИ И ТАКСИ
РАЗМЕР НА УДРЪЖКИТЕ

Чл. 32. (1) Компанията прави следните удръжки:
1. (изм. 24.03.2003г., доп.09.06.2004г., изм. 11.07.2019 г.) удръжка за изтегляне – 10 (десет) на сто от изтеглената сума, но не повече от 20 (двадесет) лева при всяко изтегляне на средства от индивидуалната партида преди придобиване на право на лична пенсия за старост или инвалидност.
2. (отм. 09.12.2003г.)
3. (доп. 21.09.2001г.,изм.14.05.2004г., изм. 05.01.2009 г.) инвестиционна такса – 7 (седем) на сто от доходността от управлението на средствата във Фонда.
(2) (изм. 09.06.2004г.) Компанията не прави удръжките по ал.1, т.1 в следните случаи:
1. при прехвърляне на средства на съпруг(а), роднини по права линия от първа и втора степен във Фонда;
2. когато взаимоотношенията с Компанията са прекратени по реда на чл. 19, ал. 3;
3. когато наследниците прехвърлят наследените суми по индивидуални партиди във Фонда;
4. (нова 24.03.2003г.) когато се изтегля допълнителна сума на основание чл.12, ал.6.
5. (нова 14.05.2004г., отм. 09.06.2004г.)
6. (нова 14.05.2004г., отм.09.06.2004г.)

РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ

Чл. 33. (1) Компанията събира следните такси:
1. (изм. 24.03.2003 г.) встъпителна такса:
а) (нова 15.06.2007 г.) 9 лв. по индивидуален договор;
б) (предишна б. “а”, изм. 15.06.2007 г.) 7 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора до 100 лица, включително;
в) (предишна б. “б”, изм. 15.06.2007 г., изм. 05.01.2009 г.) 3 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора от 101 до 4000 лица, включително.
г) (нова 05.01.2009 г.) 0 лв. за всяко осигурено лице по договор с работодател или друг осигурител с осигурени по договора над 4000 лица.
д) (предишна б. “г” – 05.01.2009 г.) когато осигуреното лице е сключило индивидуален договор и едновременно с това в негова полза е сключен договор с работодател или с друг осигурител, или когато в полза на осигуреното лице едновременно са сключени договор с работодател и с друг осигурител встъпителната такса се удържа, както следва:
– когато размерът на дължимата такса по сключения работодателски договор или договора с друг осигурител е по-нисък от този по индивидуалния договор – от вноската за сметка на работодателя или на другия осигурител.
– при еднакъв размер на дължимата такса по сключените договори с работодател или друг осигурител – от вноската от работодателя;
– когато размерът на дължимата такса по сключения работодателски договор и договора с друг осигурител е различен – се прилага по-ниската от двете такси, която се удържа от съответната вноска.
2. (изм. 24.03.2003г.) такса за обслужване на дейността от всяка осигурителна вноска:
2.1. (изм. 19.07.2007г.) по индивидуален договор с осигурено лице и при сключен в полза на осигуреното лице договор с друг осигурител:
а) (изм. 16.02.2005 г.) за вноска до 40 лв., включително – 4.0 на сто;
б) (изм. 16.02.2005 г.) за вноска от 40,01 лв. до 1000 лв., включително – 3.5 на сто;
в) (изм. 16.02.2005 г.) за вноска от 1000,01 лв. до 5000 лв включително. – 3.0 на сто;
г) (нова 16.02.2005 г., изм.18.03.2005 г.) за вноски над 5 000.01 лв. – 2.5 на сто.
2.2. (изм. 16.02.2005 г., изм. 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г.) по договор с работодател с размер на вноската до данъчната преференция – 3.20 на сто.
2.3. (изм. 16.02.2005 г., изм. 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г.) по договор с работодател с размер на вноската до данъчната преференция, при допълнително условие в договора да направи периодични вноски за период най-малко от 24 месеца – 1.85 на сто;
2.4. (отм. 16.02.2005 г., нова 16.02.2005 г., изм. 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г.) по договор с работодател с размер на вноската над данъчната преференция – 1.85 на сто.
2.5. (нова 15.06.2007 г., изм. 19.07.2007 г., изм. и доп. 05.01.2009 г.) по договор с работодател в зависимост от броя на осигурените лица:
– до 1000 лица, включително – 3.20 на сто;
– от 1001 до 2000 лица, включително – 3.00 на сто;
– от 2001 до 3000 лица, включително – 1.85 на сто;
– от 3001 до 4000 лица, включително – 1.70 на сто;
– над 4000 лица – 0 на сто.
2.6. (нова 19.07.2007 г.) когато определената по т.т. 2.2., 2.3. и 2.4. такса по договор с работодател се различава от определената по т. 2.5. се прилага тази, която е по-ниска.
3. (нова 09.12.2003г.,изм.14.05.2004г., доп.09.06.2004г., изм. 05.01.2009 г., изм. 11.11.2011 г. в сила от 01.01.2012 г., отм. 15.05.2019 г.)
(2) Встъпителна такса не се събира на лица:
1. (изм. 09.12.2003г.) които прехвърлят средствата си във Фонда от друг доброволен пенсионен фонд по своя индивидуална партида или по индивидуална партида на съпруг (а) или на роднини по права линия до втора степен;
2. наследници, които прехвърлят наследените средства по техни индивидуални партиди във Фонда;
3. в полза на които се прехвърлят средства от индивидуалните партиди на лица, осигурени във Фонда.
(3) Такса за обслужване на дейността не се събира върху средства, прехвърлени от друг доброволен пенсионен фонд.
(4) (нова 09.06.2004г.) Удръжка за прехвърляне по ал.1, т.3 и за изтегляне по чл.32, ал.1, т.1 не се събират в следните случаи:
– при преобразуване или прекратяване на Компанията или на Фонда;
– от наследниците на починало осигурено лице или пенсионер;
(5) (стара ал.4,09.06.2004г.) Конкретният размер на таксите по ал. 1 и удръжките по чл. 32 се вписват в договора с осигурителя и осигурените лица.