Управление на дружеството

Органите на управление на Пeнсионно осигурителна компания “Съгласие” АД са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява едновременно от Главния изпълнителен директор и Изпълнителен директор.

Състав на Съвета на директорите на ПОК ”Съгласие” АД

Милен Георгиев Марков - Председател на Съвета на директорите на ПОК ”Съгласие” АД - Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Адрес гр. София-1303, бул. “Тодор Александров” №117, ет. 5
Тел./факс (+359 2) 816 4565; факс: (+359 2) 816 4566
e-mail: milen.markov@saglasie.bg

Завършил през 1994 год. висше образование в Университета за национално и световно стопанство – София, Департамент “Финанси” със степен магистър.

Избран е за Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” АД през м. юни, 2006 год. За периода от м. март, 2003 год. до м. юни, 2006 год. е бил Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-Сила”. В периода от 1994 год. до 2003 год. е работил в следните финансови институции – ТБ “Стопанска банка” АД, Българска народна банка, “BNP-Dresdner Bank” -България, ТБ “Хеброс” АД.

От м. септември 2006 год. е Председател на Комитета по инвестиции и капиталови пазари към Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Член на Управителния съвет на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване от м. април 2003 г.

Стефан Красимиров Петков - Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД - Изпълнителен директор
Диляна Ангелова Германова - Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД - Изпълнителен директор

Родена на 1 октомври 1978 г. в гр. София. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Стартира професионалната си кариера в Комисията за защита на конкуренцията. През 2006 г. започва работа в Комисията за финансов надзор, управление „Застрахователен надзор“, а в последствие ръководи отдели „Правоприлагане“ и „Емитенти на ценни книжа“ в управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Многократно участва в международни проекти, срещи с представители на Световната банка и Международния валутен фонд по време на експертните им мисии в България, комитети и работни групи на ниво европейски институции.

Веселин Райчев Моров – Член на Съвета на директорите на ПОК ”Съгласие” АД

Завършил през 2004 г. висше образование в Икономически университет – Варна, специалност “Икономика на търговията”. Притежава магистърска степен по специалност „Корпоративен бизнес и управление”.

Вписан като член на Съвета на директорите на ПОК “Съгласие” АД през м. октомври 2021 г.

Във финансовата сфера е от 2004 г. През периода 2009 – 2010 г. е бил член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на инвестиционен посредник „Наба Инвест“ АД. В периода 2011 – 2020 г. е бил член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на инвестиционен посредник „Реал Финанс“ АД. През периода 2015 – 2020 г. е бил член на Надзорния съвет на „Холдинг Варна“ АД. През периода 2016 – 2020 г. е бил член на Надзорния съвет на „Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД.

От 2016 г. е член на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД.

Камен Иванов Колев - Независим член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Завършил през 1979 г. висше образование в Технически университет – София, специалност “Системотехника”. Защитил докторска дисертация по системен анализ през 1985 г.
От 2005 г. е заместник-председател и член на Управителния съвет на БСК.
Избран е за член на Съвета на директорите на ПОК “Съгласие” АД през месец септември 2008 г.

Инж. Йоанис Парменион Партениотис - Независим член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Роден на 3 октомври 1961 г. в гр. София. Завършва висшето си образование във ВМЕИ „В. И. Ленин“ /сега Технически университет/, гр. София през 1984 г. с квалификация магистър-електроинженер, специалност „Електроенергетика“.

Член на КТ „Подкрепа“ от декември 1989 г. Един от учредителите на „Синдиката на работещите в строителството, проектирането, инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения“, впоследствие Федерация „Строителство, проектиране и строителна индустрия“, а към настоящия момент – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“. От декември 1991 г. до май 1994 г. – неин зам.-председател, а оттогава до февруари 2015 г. неин председател. На Деветия редовен конгрес на Конфедерация на труда „Подкрепа“, проведен на 08-10.02.2015 г., е избран за вицепрезидент.

От 2005 до 2014 г. е зам.-председател на Европейския комитет на Световния синдикат на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването /BWI/. Член на Световния синдикален съвет на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването.

Оперативното управление на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД се осъществява от мениджърски екип в състав:
Милен Марков – Изпълнителен директор
Стефан Петков – Изпълнителен директор
Диляна Германова – Изпълнителен директор
Татяна Петрова – Главен счетоводител
Чавдар Толев – Директор Инвестиции
Петър Иванов – Отговорен актюер

Мариета Бонева – Ръководител „Специализирана служба Вътрешен контрол“