Управление на дружеството

Органите на управление на Пeнсионно осигурителна компания “Съгласие” АД са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява едновременно от Главния изпълнителен директор и Изпълнителен директор.

Състав на Съвета на директорите на ПОК ”Съгласие” АД

Милен Георгиев Марков - Председател на Съвета на директорите на ПОК ”Съгласие” АД - Главен изпълнителен директор

Главен изпълнителен директор

Адрес гр. София-1303, бул. “Тодор Александров” №117, ет. 5
Тел./факс (+359 2) 816 4565; факс: (+359 2) 816 4566
e-mail: milen.markov@saglasie.bg

Завършил през 1994 год. висше образование в Университета за национално и световно стопанство – София, Департамент “Финанси” със степен магистър.

Избран е за Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” АД през м. юни, 2006 год. За периода от м. март, 2003 год. до м. юни, 2006 год. е бил Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПОАД “ЦКБ-Сила”. В периода от 1994 год. до 2003 год. е работил в следните финансови институции – ТБ “Стопанска банка” АД, Българска народна банка, “BNP-Dresdner Bank” -България, ТБ “Хеброс” АД.

От м. септември 2006 год. е Председател на Комитета по инвестиции и капиталови пазари към Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Член на Управителния съвет на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване от м. април 2003 г.

Огнян Николов Георгиев - Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД - Изпълнителен директор

Адрес гр. София-1303, бул. “Тодор Александров” №117, ет. 5
Тел./факс (+359 2) 816 4565; факс: (+359 2) 816 4566
e-mail:

Роден през 1979г. в гр. София. Завършва средното си образование в Природоматематическа гимназия „ Академик Никола Обрешков” в гр. Бургас през 1998г.
Висшето си образование завършва в Университета за национално и световно стопанство, като придобива Бакалавърската си степен по Финанси през 2002г. и магистърска степен по Финанси през 2005г.

Има 15-годишен опит в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в България, който започва през 2001г. в Пенсионноосигурително дружество „Лукойл Гарант България” АД _като специалист в отдел Информационно обслужване, сектор Обработка на плащания по договорите.

През 2004г. преминава на длъжност Вътрешен одитор в ПОД „Лукойл Гарант България” АД. За периода май 2007г. – юли 2007г. заема длъжността Финансов и Риск контролер в Хипо Алпе Адриа Лизинг ЕООД.

Присъединява се към екипа на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД през юли 2007г. на длъжност Инвестиционен консултант. През юни 2016г. е избран за Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителна комания „Съгласие” АД.

Притежава сертификат за Инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор от 2006г. и международен сертификат Charted Financial Analyst (CFA) от CFA Institute от 2013г.

Галина Стефанова Тодорова - Заместник-председател на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД - независим член

Завършила е висше образование през 1984 год. в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски, с придобита степен магистър.

През м. юли 2007 год. е избрана за член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие”АД.

В периода от 1984 год. до 2003 год. работи като юрисконсулт в “Химимпорт” АД. От 2003 г. е адвокат и съдружник “Химимпорт лега консулт” ООД.

Камен Иванов Колев - Независим член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Завършил през 1979 г. висше образование в Технически университет – София, специалност “Системотехника”. Защитил докторска дисертация по системен анализ през 1985 г.
От 2005 г. е заместник-председател и член на Управителния съвет на БСК.
Избран е за член на Съвета на директорите на ПОК “Съгласие” АД през месец септември 2008 г.

Диляна Ангелова Германова - Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Родена на 1 октомври 1978 г. в гр. София. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Стартира професионалната си кариера в Комисията за защита на конкуренцията. През 2006 г. започва работа в Комисията за финансов надзор, управление „Застрахователен надзор“, а в последствие ръководи отдели „Правоприлагане“ и „Емитенти на ценни книжа“ в управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Многократно участва в международни проекти, срещи с представители на Световната банка и Международния валутен фонд по време на експертните им мисии в България, комитети и работни групи на ниво европейски институции.

От 2011 г. е член на Съвета на директорите на Животозастрахователна компания „Съгласие“, а през 2013 г. е избрана за член на Съвета на директорите на Застрахователно дружество „Съгласие“.

Йоанис Парменион Партениотис - Независим член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД

Оперативното управление на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД се осъществява от мениджърски екип в състав:
Милен Марков – Главен изпълнителен директор
Огнян Георгиев – Изпълнителен директор
Татяна Петрова – Главен счетоводител
Чавдар Толев – Директор Инвестиции
Ангел Терзиев – Отговорен актюер

Мариета Бонева – Ръководител “Специализирана служба Вътрешен контрол”