„По-добри и безопасни условия на труд в ПОК „Съгласие“ АД“ – новият проект на ПОК „Съгласие“, спечелил финансиране по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На 23.05.2017 г. стартира изпълнението на проекта с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-2164-C01. Предвидено е проектът да се реализира до 23.04.2018 г.
Основна цел на проекта е подобряване на работната среда в компанията. Специфични цели са: осигуряване на добри и безопасни условия на труд; подобрено качество на работните места; развитие на човешките ресурси и ефективни и гъвкави форми на организация на труда.
Проектът предвижда реализирането на следните дейности:
– Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
– Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси, вкл. въвеждане на иновативни практики за корпоративна социална отговорност, допринасящи и към опазването на околната среда.
– Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез обучение за придобиване на умения за управление и преодоляване на стреса, произтичащ от работното място;
– Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите посредством инвестиции в ДМА.
– Осигуряване на социални придобивки за работещите, посредством инвестиции в ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка и спортни съоръжения.
Одобреният бюджет за изпълнение на предвидените дейности е в размер на 387 340 лв., от които съфинансирането от Европейския съюз е в размер на 329 239 лв., а съфинансирането от националния бюджет е в размер на 58 101 лв.