В годишните извлечения на лицата, осигурени във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се съдържа информация за натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида на лицето към началото и към края на предходната година, постъпилите осигурителни вноски (лични вноски и/или вноски от работодател), съответно в лева и брой дялове, удържаните такси, извършените плащания, датата, на която са извършени операциите и стойността на един дял, валидна за тази дата.
Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, се представя информация само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за всеки договор. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида се отразява за всеки отделен договор по хронология на операциите.
Изплатените и прехвърлените средства от индивидуалната партида, както и съответстващия им брой дялове и части от дялове се отразяват с отрицателен знак.
В случай, че във Вашето извлечение от ДПФ „Съгласие“, установите неточна информация за Вашите осигурителни вноски можете да се свържете с нас на посочените адреси и телефони за контакт на интернет страницата на Компанията или на e-mail: headoffice@saglasie.bg, за да Ви предоставим допълнителна информация и да Ви окажем пълно съдействие.