Във Вашето извлечение се съдържа информация за натрупаните средства по индивидуалната Ви осигурителна партида към началото и към края на предходната година, постъпилите осигурителни вноски, съответно в лева и брой дялове, удържаните такси, извършените плащания (ако има такива), датата, на която са извършени операциите и стойността на един дял, валидна за тази дата. Съгласно разпоредбите на чл.159 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се събират от Националната агенция за приходите (НАП).
Осигурителите (работодателите) и самоосигуряващите се лица превеждат дължимите осигурителните вноски за ДЗПО на НАП. НАП превежда получените вноски в срок до 30 дни от постъпването им на съответния пенсионен фонд, в който лицето е осигурено.
Осигурителните вноски на всяко лице се натрупват по неговата индивидуална осигурителна партида съответно в универсалния или професионалния пенсионен фонд, в който то е осигурено.
Всички записвания по Вашата индивидуална осигурителна партида в т.ч. постъпили осигурителни вноски или сторниращи операции (осигурителни вноски, отразени със знак минус) се извършват съобразно информацията, получена от НАП.
За установяване на разликата между дължимите осигурителни вноски за ДЗПО в универсален или професионален пенсионен фонд и реално преведените такива, можете да се обърнете за съдействие към Вашия осигурител или към обслужващата Ви териториална дирекция на НАП.
На основание чл.159 ал.9 от КСО, Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД носи отговорност пред осигурените лица в УПФ и ППФ „Съгласие“ само за реално преведените от НАП осигурителни вноски.