ПОК „Съгласие“ АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ „Съгласие“, че с Решение № 982-ППФ от 13.11.2014 г., заместник-председателят, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“ в следните текстове: чл. 4, ал. 2, ал. 6, ал. 7 и ал. 10, чл. 15, ал. 2 и § 19 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ППФ „Съгласие“ произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.10.2014 г. Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“ могат да се получат на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“ е публикувано във в. “ Монитор “ на 28.11.2014г. и в. „Телеграф“ на 29.11.2014 г.