Нова възможност за подаване на индивидуални заявления за участие във фонд за ДЗПО по електронен път

От 22.02.2013г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 33 от 19.09.2006г. на КФН за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 21.08.2012г. Промените предоставят...

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”, че с Решение № 494 – УПФ / 28.05.2012г., Решение № 495 – ППФ / 28.05.2012г. и Решение № 496...

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”, че с Решение № 43 – УПФ / 25.01.2012г., Решение № 44 – ППФ / 25.01.2012г. и Решение № 45 –...