ПОК „Съгласие“ АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“, че с Решение № 43 – УПФ / 25.01.2012г., Решение № 44 – ППФ / 25.01.2012г. и Решение № 45 – ДПФ / 25.01.2012г. заместник-председателя, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове в следните текстове: “ В Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“ – чл. 4, ал. 3; чл. 7, ал. 1; чл. 9, ал. 2 и 5; чл. 12, ал. 1, т. 3; чл. 13; чл. 14, ал. 2 и 3; чл. 15, ал. 1 и 2; чл. 16; чл. 17; чл. 18а; чл. 18б; чл. 19, ал. 1 и 2; чл. 20а; чл. 22а, ал. 5, т. 10; чл. 22в, ал. 4; чл. 22д, ал. 1; чл. 24; чл. 25; чл. 26; чл. 31, ал. 2; чл. 32, ал. 7; чл. 38, ал. 2; чл.42а, ал. 2, т. 1; чл. 50, ал. 5 и 8; чл. 51, т.2; чл. 58, ал. 9; чл. 67, ал.1 и 2; чл. 68, ал. 4; § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби; § 2 от Преходните разпоредби и § 15 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на УПФ „Съгласие“ произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г. “ В Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“ – чл. 7, ал. 1; чл. 9, ал. 2, т. 1 и т. 3; чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 13; чл. 15, ал. 1 и 2; чл. 16; чл. 17; чл. 18а; чл. 18б; чл. 20, ал.1 и 2; чл. 21а; чл. 23а, ал. 5, т. 10; чл.23в, ал. 4; чл. 23г; чл. 23д, ал. 1 и 2; чл. 25, ал. 1-3 и ал. 5; чл. 26, ал.1, т.1 и ал. 2; чл. 27, ал. 3 и 4; в раздел VІ ново заглавие „Допълнителни такси“; чл. 34, ал. 7; чл. 38, ал. 2; чл. 42а, ал. 2, т. 1; чл. 49, ал. 5 и ал. 8; чл. 50, т. 2; чл. 57, ал. 10, б. „б“ – „г“, б. „к“, б. „н“, б.“т“ и б. „у“; чл. 66, ал. 1 и 2; чл. 67, ал. 4-6; § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби; § 2 от Преходните разпоредби и § 16 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ППФ „Съгласие“ произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г. “ В Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Съгласие“ – чл. 8, ал. 1; чл. 12, ал. 5; чл. 15, ал. 2, т. 3, б. „в“; чл. 19, ал. 2, т. 2 и т. 3, ал. 3; чл. 24а, ал. 3; чл. 25; чл. 25в; чл. 25е, ал. 1; чл. 25ж; чл. 26, ал. 6 и ал. 8-10; чл. 26а; чл. 26б; чл. 27, ал. 5 и ал. 6; чл. 29а, ал. 1, т. 10; чл. 29б, ал. 4; чл. 33, ал. 1, т. 3; чл. 35, ал. 2; чл. 39, ал. 1 и ал. 2; чл. 43а, ал. 2, т. 1; чл. 53, ал. 1, т. 2; чл. 60, ал. 6, букви „б“, „в“, „г“, „к“, „н“, „т“, „у“; § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби; § 2 от Преходните разпоредби и § 26 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ „Съгласие“ произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г.

Повече информация и екземпляри от Правилниците могат да се получат на адрес гр. София, ул. „Фр. Жолио Кюри“ № 20, ет. 9, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията.

Съобщението за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на на УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ е публикувано във в. “ Капитал Daily “ и в. „Телеграф“ на 08.02.2012 г.