От 22.02.2013г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 33 от 19.09.2006г. на КФН за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 21.08.2012г.
Промените предоставят възможност индивидуалните заявленията за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване да бъдат подавани както на хартиен носител така и по електронен път с квалифициран електронен подпис.За повече информация виж Указанията за подаване на електронни заявления.