ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”, че с Решение № 494 – УПФ / 28.05.2012г., Решение № 495 – ППФ / 28.05.2012г. и Решение № 496 – ДПФ / 28.05.2012г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове в следните текстове: В Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” – чл. 2, ал. 2; добавен нов § 16 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на УПФ “Съгласие” произтичат от промяна на седалището и адреса на управление и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.05.2012г. В Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” – чл. 2, ал2.; добавен нов § 17 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ППФ “Съгласие” произтичат от промяна на седалището и адреса на управление и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.05.2012г. В Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” – чл. 2, ал. 2; добавен нов § 27 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ “Съгласие” произтичат от промяна на седалището и адреса на управление и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.05.2012г. Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg. Съобщението за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. ” Капитал Daily ” и в. “Телеграф” на 05.06.2012 г.