Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ „Съгласие”, че с Решение № 662 – ППФ/ 01.11.2011г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилника за...

Нова възможност за подаване на заявления за прехвърляне по електронен път

От 01.01.2012г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,...

Одобрени промени в Правилниците на ППФ,УПФ и ДПФ „Съгласие“

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие”, че Решение № 536-УПФ/ 23.08.2011 г., Решение № 537- ППФ/ 23.08.2011г. и Решение № 538-ДПФ/ 23.08.2011 заместник-председателя, ръководещ Управление...