ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие”, че Решение № 536-УПФ/ 23.08.2011 г., Решение № 537- ППФ/ 23.08.2011г. и Решение № 538-ДПФ/ 23.08.2011 заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на фондовете в следните тестове:
В Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”:
чл. 22а, ал. 5, т. 2 и т.7 – 16 и ал. 6 – 8; чл. 23; § 1, т. 10 и т. 25 – 30 от Допълнителните разпоредби и § 14 от Заключителните разпоредби.;
В Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие”:
чл. 23а, ал. 5, т. 2 и т. 7 – 16 и ал. 6 – 8; чл. 24; § 1, т. 9 и т. 24 – 29 от Допълнителните разпоредби и §14 от Заключителните разпоредби.;
В Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие”:
чл. 29а, ал. 1, т. 2, т. 7 – 16 и ал. 2; чл. 29в, ал. 1, т. 1 и т. 4 – 7; чл. 29г , ал. 1; §1, т.26 – 31 от Допълнителните разпоредби и § 25 от Заключителните разпоредби.
Посочените промени произтичат от промени в нормативната уредба.
Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, ул. “Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.
Съобщението за измененията и допълненията на Правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове „Съгласие” са публикувани във в.”Пари” и в.”Дневник” на 30.08.2011 г.