От 01.01.2012г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружеството, обнародвани в Държавен вестник бр. 78 от 07.10.2011г. Промените предоставят възможност заявленията за промяна на участие /прехвърляне на средства да бъдат подавани както на хартиен носител така и по електронен път с квалифициран електронен подпис. За повече информация виж Указанията за подаване на електронни заявления