ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ „Съгласие”, че с Решение № 662 – ППФ/ 01.11.2011г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” в следните текстове: чл.14, ал. 3; чл. 32; чл. 33 и § 15 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”.
Посочените промени произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 30.09.2011 г.
Повече информация и екземпляри от Правилника могат да се получат на адрес гр. София, ул. “Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.
Съобщението за измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” е публикувано във в. „ Капитал Daily ” и в. „Телеграф” на 09.11.2011 г.