Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 627-УПФ от 26.08.2021 г. председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие“....

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”. На основание чл. 144, ал. 5 и чл. 229, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решения № 927-УПФ от 06.08.2019...

Приети Инвестиционни политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”.

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие”АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 10.05.2019 г. са приети изменени инвестиционни политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”. Промените...

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 422-УПФ от 28.02.2019 г., председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” в следните...

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на...