Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 и чл. 229, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решения № 927-УПФ от 06.08.2019 г., № 928-ППФ от 06.08.2019 г. и № 929-ДПФ от 06.08.2019 г., председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ “Съгласие“, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”. Измененията и допълненията произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 и чл. 228, ал. 1 от КСО с решения на Съвета на директорите на Компанията на заседания, проведени на 15.05.2019 г., 11.07.2019 г. и 30.07.2019 г.
Повече информация и екземпляри от Правилниците на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „Сега” на 09.08.2019 г. и в. „Монитор” на 09.08.2019 г.