Приети изм. и доп. на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 29.12.2023 г. са приети изменения и допълнения на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ...

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на...

Приети изм. и доп. на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 14.03.2023 г. са приети изменения и допълнения на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ...

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви минимална доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г.

КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г. За повече информация посетете официалния сайт на КФН – www.fsc.bg. Пълният текст на решения №...

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви минимална доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За повече информация посетете официалния сайт на КФН – www.fsc.bg. Пълният текст на решения № 595 – УПФ от 14.07.2022г. и № 596 – ППФ от...

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 737-ППФ от 07.10.2021 г. председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие“....