На основание чл.189 от КСО приетите от общото събрание одитирани годишни финансови отчети на ПОК „Съгласие“ АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване са обнародвани едновременно в ДВ бр.48/23.05.2008г.