Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойностите на един дял за 27.08.2009 и 28.08.2009г., се извършват следнатите корекции за датите на допускане на грешката:
1.стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 27.08.2009 г. се променя от 1.21713 лева на 1.21641 лева.
2.стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 27.08.2009 г. се променя от 1.21421 лева на 1.21377 лева.
3.стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 28.08.2009 г. се променя от 1.21747 лева на 1.21675 лева.
4.стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 28.08.2009 г. се променя от 1.21307 лева на 1.21263 лева.