Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 31.08.2010 се извършва следнатата корекция за дататата на допускане на грешката:
1.стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 31.08.2010 г. се променя от 1.27742 лева на 1.27737 лева.
2.стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 31.08.2010 г. се променя от 1.30503 лева на 1.30502 лева.
3.стойността на един дял на „доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 31.08.2010 г. се променя от 1.22119 лева на 1.22104 лева.